Professional stun gun, mosquito swatter, arc lighter, high voltage transformer manufacturer since 1990

TW-875

Dongguan zhongshan self-defense rod electric batons to implement labor insurance supplies on sale - shenzhen Self-defense equipment net

by:Tianwang     2020-06-17
Type no. : 95 new phone type uhvdc riot machine gauge: 140 x50x28 ( mm) ( The foreign trade products) Detailed description: LED lighting, dc high voltage, ( 5 million v) Science and technology the perfect crystallization of wisdom, outdoor leisure necessary boutique powerful electric lighting, personal self-defense bodyguards delicate fashion popular element, high-grade fine good gift product sells in distant markets, dongguan, guangzhou, panyu, huadu, zhuhai, shenzhen, foshan, zhongshan, shunde, nanhai, huizhou, zhaoqing, yunfu, zhanjiang, maoming, gaozhou county, jiangmen, shantou, yangjiang, qingyuan, heyuan, shaoguan shanwei, shaoguan, meizhou, conghua, deqing, enping, clever, Germany, heshan, HuaZhou, huiyang, longmen, sihui, taishan, emerging, xin, yangchun, Yang west, yunan, zengcheng, bo luo, white, fengkai, high, quang ninh, huaiji, kaiping, leizhou, luo certain, mei country, sanshui, new, XinYi, welcome to inquire, electric batons, we will sincerely service for you! Tel: 0769 - 22265560 we will service for you! ! Above is dongguan zhongshan self-defense rod electric batons to shenzhen for labor insurance supplies on sale in detail, including rod dongguan electric batons to zhongshan self-defense is a special offer on shenzhen labor insurance supplies manufacturers, prices, models, pictures, information such as origin, brand!
Custom message
Chat Online 编辑模式下无法使用
Chat Online inputting...